Alla dagar (12:00-22:00)

0790-12 00 05

GRATIS FRAKT
På alla order

Köpa levitra 20mg (Genarisk)

260.00kr1,792.00kr

Sale!

Köpa Levitra Generiska 20mg billigt.

Köpa Levitra Generiska 20mg innehåller samma substanser som originalet fast detta är från en annan leverantör.
Så köper ni Levitra generiska 20mg så är det samma innehål som i originalet.
Effekten är detsamma fast priset är lägre pga att man slipper lägga ut pengar på forskning.
Finns i lager!

Köpa Levitra generiska 20mg genom Svensk hemsida.

Ni kan köpa Levitra generiska 20mg filmdragerade tabletter som innehåller Vardenafil.
Ifall ni köper Levitra generiska 20mg idag så erhåller ni det i brevlådan inom 2-3 arbetsdagar.
Ni köper Levitra generiska 20mg från en Svensk hemsida i Sverige.

Skulle ni söka efter ett starkare potensmedel så finns den kända Kamagra Oral Jelly 100mg som är en gelé typ.
Kamagra Oral Jelly 100mg hittar ni här.
Söker ni ännu starkare tabletter så finns Cenforce 100mg, 150mg,och 200mg.
Cenforce 100mg, 150mg, 200mg här.
Söker ni en billig tablett så är den kända Kamagra 100mg ett billigt alternativ som vi säljer väldigt mycket av.
Kamagra 100mg här.

Läs noga igenom denna bi-packsedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bi-packsedel finner du information om:
1. Vad Levitra är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Levitra
3. Hur du tar Levitra
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levitra ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Levitra är och vad det används för

Ifall ni köper Levitra generiska 20mg så får ni ett bra potensmedel.
Levitra innehåller Vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare.
De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion.
Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda.
Vad det än beror på så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

Levitra verkar endast när du är sexuellt stimulerad.
Och Levitra minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner.
Levitra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställande fullföljd sexuell aktivitet.

Om ni tänker köpa Levitra generiska 20mg.

Ta inte Levitra om:

Om du är allergisk mot Vardenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.
Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit.

Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra.
Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).
Och om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

Ifall du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
Om du får njurdialys.
Ifall du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.

Om du har eller har haft lågt blodtryck.
Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).
Eller om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna som följd av blodproppar).
PDE5-hämmare, såsom Levitra, har visat sig öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel.
Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet med Levitra 20mg generiska

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Levitra.

Var särskilt försiktig med Levitra

Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.
Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).
Eller om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.

Om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.
Om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).
Eller om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili).

Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter (se avsnittet Andra läkemedel och Levitra).
Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Levitra och kontakta omedelbart din läkare.

Barn och ungdomar
Levitra är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Levitra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.
Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit.
Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra.
Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV.
Ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.
Riociguat.

Använd inte Levitra filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter.

Levitra med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Levitra med eller utan mat men helst inte efter en tung eller fettrik måltid eftersom det kan försena effekten.
Drick inte grapefruktjuice när du använder Levitra.
Det kan påverka effekten av läkemedlet.
Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Graviditet och amning

Levitra ska inte användas till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner 

Levitra kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn.
Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Levitra.

Hur du tar Levitra 20 mg

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Rekommenderad dos är 10 mg.

Ta en tablett Levitra ungefär 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet.
Med sexuell stimulering kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Levitra.

Svälj en tablett med ett glas vatten. 

Ta inte Levitra filmdragerade tabletter med någon annan form av Levitra.

Använd inte Levitra mer än en gång per dygn.

Tala om för din läkare om du tror att Levitra är för stark eller för svag.
Han eller hon kan ordinera byte till en annan formulering av Levitra med en annan dos, beroende på hur bra det fungerar för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Levitra

Män som tar för mycket Levitra kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta.
Om du tar mer Levitra än du borde ska du tala om det för din läkare.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.

Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter.
Sluta ta Levitra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Fall av plötslig död, snabba eller förändrade hjärtslag, hjärtinfarkt, bröstsmärta och problem med blodcirkulationen i hjärnan (inklusive tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan och hjärnblödning) har rapporterats hos män som tar Vardenafil.

De flesta av de män som upplevde dessa biverkningar hade hjärtbesvär innan de tog detta läkemedel.
Det är inte möjligt att avgöra om dessa händelser berodde på Vardenafil.

Biverkningar med Levitra 20mg generiska

Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:

Mycket vanliga:

Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Huvudvärk

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Yrsel
Blodvallning
Nästäppa eller rinnande näsa
Magbesvär

Mindre vanliga biverkningar: 

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg
Sömnbesvär
Domningar och minskad känslighet för beröring
Sömnighet
Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och -obehag, ljuskänslighet
Ringning i öronen, svindel
Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning
Andnöd
Nästäppa
Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet
Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet
Hudutslag, hudrodnad
Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet
Förlängda erektioner
Sjukdomskänsla

Sällsynta biverkningar: 

Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Inflammation i ögat (konjunktivit)
Allergisk reaktion
Ångest
Svimning
Minnesförlust
Krampanfall
Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde
Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)
Högt eller lågt blodtryck
Näsblod
Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen
Överkänslighet hos huden för solljus
Smärtsamma erektioner
Bröstsmärta
Tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan

Mycket sällsynta eller ingen känd frekvens:

kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare eller frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

Blod i urinen (hematuri)
Penisblödning
Blod i sperman (hematospermi)
Plötslig död
Hjärnblödning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Hur Levitra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.
Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är Vardenafil.
Varje tablett innehåller 10 mg Vardenafil (som hydroklorid).
Övriga innehållsämnen i tabletterna är:
Tablettkärna: krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid (vattenfri).
Filmdragering: makrogol 400, hypromellos, titandioxid (E 171), järnoxid gul (E 172), järnoxid röd (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Levitra 20 mg filmdragerade tabletter är orange med BAYER-logon på ena sidan och styrkan (20) på den andra.
Varje förpackning innehåller blisterkartor med 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Bayer AG
51368 Leverkusen
Tyskland

Tillverkare
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen
Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sverige

Bayer AB
Tel: +46 (0)8 580 223 00

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu