Alla dagar (12:00-22:00)

0790-12 00 05

GRATIS FRAKT
På alla order

Integritet och policy

För oss är våra kunders integritet en vital del av vår stora verksamhet. Det är väldigt viktigt för att alla våra kunder ska känna sig trygga och veta om att deras uppgifter är i säkert förvar och behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Vi vet också att transparens är viktigt för att alla våra kunder ska kunna få en övergripande uppfattning om vårt förhållningssätt och vår policy kring såväl hanteringen av personuppgifter och för att kunna få veta sina rättigheter. Nedan kommer ni få information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka dessa personuppgifter det rör sig om, vilka som har tillgång till dem varför vi har tillgång till dem och hur vi implementerat detta i vår verksamhet….

Behandling av personuppgifter: De personuppgifter vi behandlar är personinformation, betalningsinformation som har lämnats av dig i samband med att du har gjort ett köp hos oss eller använder våra tjänster på andra sätt samt dina kontaktuppgifter. Vi samlar även in information om vilka tjänster och varor du har använt, historisk information om ditt besök hos oss, information om vilken enhet du använder dig av och din geografiska position vid ditt besök hos oss. I vissa fall kan vi även ha kvar information som rör beställningar, lösenord som har använts i samband med användning av våra tjänster samt användarinformation.

När behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas i samband med att du lämnar dem till oss när du besöker oss. Detta gör du exempelvis när du blir kund hos oss, vid kontakt med oss eller när du gör när du genomför ett köp hos oss. Vi samlar även in information vi får genom så kallade kakor. Personuppgifterna behandlas bland annat när du gör köp, när du blir medlem på vår sida, när du använder någon av våra tjänster, när du kontaktar vår kundservice, för att kontrollera att vi följer rådande lagstiftning, vid skapandet av nya tjänster till vår hemsida och för att försäkra oss om informationssäkerheten är i enighet med rådande lagstiftning.

Till vad används personuppgifterna?

Det är enbart tillåtet att spara och behandla personuppgifter om det finns ett rättsligt stöd för det. Det är det som den relativt nya dataskyddsförordningen GDPR behandlar. Förutsättningen för detta är att behandlingen är nödvändig på tack vare förpliktelser kopplade till verksamheten och måste alltid ske i enighet med att kunden ger samtycke eller efter att beslut fattats rörande personuppgifter.

Personuppgifterna används till exempel när du genomför köp för att vi ska kunna identifiera vem du är som köper varor av oss, samt för att vi ska kunna leverera din beställning till just dig. De behövs också för att vi ska kunna mottaga betalningar från dig när du genomför ett köp hos oss. Behandlingen av personuppgifter handlar om att underlätta köp och leverans samt behandling av eventuella returer och reklamationer. Vi behöver dina personuppgifter på ett säkert sätt för att köpet ska kunna godkännas, om detta inte görs kommer du heller inte kunna ingå i ett avtal med oss det vill säga att du genomför ett köp hos oss.

När det gäller informationssäkerhet använder vi dina personuppgifter för att se till så att säkerheten vi håller inom vår verksamhet är tillräckligt hög så att dina uppgifter hos oss hålls skyddade. Genom att behandla dessa uppgifter kan vi upptäcka om det finns brister inom våra system som behöver åtgärdas. Det gör det också möjligt för oss att upptäcka bedrägerier, virusattacker, försök till hackning och spridning av skadlig kod. Här motiveras användningen av en intresseavvägning, då det ligger både i vårt intresse och i kundernas intresse att våran verksamhet är skyddad samt att du kan känna dig trygg när du besöker oss samt genomför ett köp.

Hur länge kommer personuppgifterna att sparas?

Personuppgifterna sparas så länge de anses behövas enligt lag. Vanligtvis handlar det om tiden ditt köp är pågående och någon part i avtalet har skyldigheter och rättigheter gentemot den andra parten. Detta regleras av lagstadgade skäl. I vanliga fall sparas uppgifterna som längst i ett år, detta kan dock variera både åt det ena och det andra hållet. Det handlar framförallt om de kontraktsmässiga skäl som finns för oss, där vi behöver uppfylla flertalet krav när det gäller bokföring och liknande krav.

Vilka har tillgång till personuppgifterna?

Vi skyddar alltid dina personuppgifter. I vissa fall kan uppgifterna lämnas ut till en tredje part om det krävs av juridiska, organisatoriska skäl eller tekniska. Detta görs för att kunna garantera att personuppgifterna hanteras säkert sätt. Det kan exempelvis handla om myndigheter som vi behöver lämna information till enligt lag. I dessa fall krävs det dock att myndigheten i fråga har efterfrågat dina personuppgifter. Om detta ej har gjorts kommer ej dina personuppgifter att delas med dem.

I fall där du har lämnat samtycke till att delge dina personuppgifter till andra aktörer, organisationer, företag eller personer utanför vår verksamhet kan även dessa komma att ta del av dina personuppgifter.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi skyddar alltid dina personuppgifter genom att hålla en hög informationssäkerhet och IT-säkerhet för hela våran verksamhet. Detta är en avgörande del när det kommer till att hålla personuppgifter och personinformation skyddad. Vi gör regelbundna kontroller av våra system för att se säkerhetsställa så att de är svåråtkomliga för utomstående parter och för att försäkra oss om att dina uppgifter alltid är skyddade. Vi jobbar ständigt med att förebygga, förhindra och upptäcka att obehöriga får åtkomst till våra databaser. Vi ser även till att personuppgifterna alltid hanteras i enighet med vår policy och de riktlinjer som finns beträffande detta.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss vars personuppgifter vi behandlar har du rätt att få ta del av ett registerutdrag. Detta gör du genom att kontakta oss och meddela vilken information du vill ta del av i vårat register. Vi försöker att alltid möta dina önskemål angående detta. I vissa fall kan det dock dröja innan du kan få ta del av registret över dina personuppgifter, men vanligtvis kan du få tillgång till detta inom maximalt en månad.

Vi är ansvariga för att se till att personuppgifterna vi har är korrekta och som kund har du alltid rätt att komplettera och redigera de uppgifter som finns för att de ska vara giltiga. Om någon uppgift skulle saknas kan du alltid komplettera med denna i efterhand till oss.

På grund av att dina personuppgifter enbart behöver sparas så länge de behöver användas till någonting så kan du också begära att få dem raderade när dessa ej längre behövs. Det kan till exempel göras genom att du tar tillbaka ditt samtycke om att vi sparar dina uppgifter, att det ej finns någon laglig skyldighet för oss att spara uppgifterna eller att du motsätter dig att vi fortsätter spara dessa uppgifter.

I enlighet med GDPR lagen så har du även rätt att göra invändningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter, när de används av intresseskäl. Om du önskar göra detta behöver du uppge vilken behandling du har invändningar mot i så fall. Om vi anser att intresseavvägningen som har gjorts väger tyngre har vi rätt att fortsätta behandla dina uppgifter, och om vi anser att dina skäl till invändning väger tyngre kan vi besluta om att ta bort dina uppgifter i detta specifika fall.

Du ska även veta att det går att begära en tillfällig begränsning av personuppgifterna. Det kan till exempel vara i fall där personuppgifterna vi har är ogiltiga eller felaktiga. Det kan också vara om vi skulle sakna rättslig grund att behandla uppgifterna eller om du har invändningar mot att uppgifterna används i ditt specifika fall.

Kakor.Vi brukar oss av kakor på vår hemsida. Detta görs i huvudsak för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du använder våra hemsida samt tjänster. Kakor innebär att det sparas en textfil på enheten du använder dig av då du besöker våran hemsida. Kakorna kan vara både tillfälliga och permanenta. De tillfälliga bara gäller under tiden du är inne på vår hemsida och använder våra tjänster medans det permanenta sparas alltid på din enhet. När du avslutar webbläsaren kommer också de tillfälliga kakorna att försvinna.